გვერდის დაბეჭდვა
ელექტრონული ბაზები

 

http://bik.org.kg/_sources/EBSCOhostLogoSmall.jpg

EBSCOhost is a powerful online reference system accessible via the Internet. It offers a variety of proprietary full text databases and popular databases from leading information providers.
EBSCOhost - მძლავრი ონ-ლაინ სისტემაა, რომელიც წარმოადგენს მრავალფეროვანი ტექსტების სრული ვერსიების მონაცემთა ბაზას, და გთავაზობთ მონაცემებს წამყვანი საინფორმაციო პროვაიდერებისგან.

http://search.epnet.com/

 

კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობის მთავარი მიზანია სწავლის, ცოდნისა და კვლევის ხელშეწყობა მთელს მსოფლიოში. სწორედ ამ მიზნიდან გამომდინარე გამომცემლობა ამჟამად გამოსცემს 300-ზე მეტ რეცენზირებად აკადემიურ ჟურნალს გლობალური მასშტაბით. კემბრიჯის ჟურნალები მოიცავს უახლეს კვლევებს მრავალი სხვადასხვა მიმართულებით და ხელმისაწვდომია მკითხველთათვის როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით.

 In line with the commitment of Cambridge University Press to advance learning, knowledge and research worldwide, the Press currently publishes over 300 peer-reviewed academic journals for the global market. Containing the latest research from a broad sweep of subject areas, Cambridge journals are accessible worldwide in print and online.

http://www.cambridge.org


http://bik.org.kg/_sources/CJOLogoSmall.jpg

 

 

 

BioOne is a global, not-for-profit collaboration bringing together scientific societies, publishers, and libraries to provide access to critical, peer-reviewed research in the biological, ecological, and environmental sciences.
BioOne გლობალური, არამომგებიანი ორგანიზაციაა, რომელიც აერთიანებს  სამეცნიერო საზოგადოებებს, გამომცემლობებსა და ბიბლიოთეკებს ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და გარემოდაცვის მეცნიერებში არსებულ კრიტიკულ და რეცენზირებად კვლევებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით.

http://www.bioone.org

 

Royal Society Publishing – journals  მოიცავს  მეცნიერებებს: ბიოლოგია, ფიზიკა, საინჟინრო–მათემატიკა და სხვა
http://royalsocietypublishing.org/

SAGE  ელექტრონული ბაზა არის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო აკადემიური გამომცემლობა, რომელიც პერმანენტულად  აქვეყნებს  მაღალხარისხიან  ჟურნალსა და ცნობარს ისეთ წამყვან  სფეროებში როგორიცაა ბიზნესი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ტექნოლოგიები,  მედიცინა და ა.შ.

 

http://bik.org.kg/_sources/CJOLogoSmall.jpg

 

 

ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books.
ScienceDirect -ი სამეცნიერო ტექსტების სრული ვერსიების ერთ-ერთი წამყვანი მონაცემთა ბაზაა, რომელიც გთავაზობთ სტატიებსა და წიგნის თავებს 2, 500 მეტი ჟურნალიდან და დაახლოებით 20,000 წიგნს.

http://www.sciencedirect.com

 

 

http://bik.org.kg/_sources/CJOLogoSmall.jpg

Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature, features smart tools to track, analyze and visualize research. Scopus delivers an overview of the world's research output in the fields of science, technology, medicine, social sciences and arts and humanities. As research becomes increasingly global, interdisciplinary and collaborative, you can make sure that critical research from around the world is not missed.
Scopus - რეცენზირებადი ლიტერატურის რეზიუმეებისა და ციტირებების ყველაზე დიდი მონაცემთა ბაზაა, რომელშიც თავმოყრილია კვლევის ჩატარების,  გაანალიზებისა და თვალსაჩინოდ წარმოდგენის  გონივრული ხერხები და საშუალებები. Scopus -ი გთავაზობთ მსოფლიო კვლევების ზოგად მიმოხილვას და კვლევების შედეგებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მეცნიერება, ტექნოლოგია, მედიცინა, სოციალური მეცნიერებები, ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები. რამდენადაც კვლევა წარმოუდგენლად გლობალური, ინტერდისციპლინარული და კოლაბორაციული ხდება, scopus -ი საშუალებას მოგცემთ არ გამოგრჩეთ მსოფლიოში მიმდინარე კრიტიკული კვლევები.

http://www.scopus.com

 

DOAJ is an online directory that indexes and provides access to quality open access, peer-reviewed journals.
DOAJ -ი ონლაინ საძიებო კატალოგია, რომელიც გიჩვენებს და უზრუნველყოფს რეცენზირებად ჟურნალებზე ხელმისაწვდომობას. 

http://doaj.org

2015 წლის 19 ივნისამდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომხმარებელთათვის ხელმისაწვდომი იქნება  Palgrave Macmillan Journals და Palgrave Connectსამეცნიერო ელექტრონული ბაზები.

ფურცლის თავში დაბრუნება