გვერდის დაბეჭდვა
ელექტრონული ჟურნალები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალში ნაშრომთა გამოქვეყნებისა და დასაბეჭდად წარმოდგენის წესები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე 2013 წლის N1  N2

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე 2014 წლის N1  N2

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე 2015 წლის  N1

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე 2015 წლის  N2

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე 2016 წლის  N1

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე 2016 წლის  N2

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:

"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015"

საერთაშორისო კონფერენციის  "უმაღლესი განათლება – ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები" ელ-ჟურნალი
E-Journal of the I internetional Conference  "High Education – New Technologies and Innovation"

ფურცლის თავში დაბრუნება