გვერდის დაბეჭდვა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
სიახლეები
 
 

02.06.2015 -სემინარი დიპლომის დანართთან დაკავშირებით

08.06.2015 -შეხვედრა საბაკალავრო,სამაგისტრო და სადოქოო პროგრამის ხელმძღვანელებთან

HENTI 2015

08.06.2015 -ქეროლაინ მაკლაჰენი სტუმრად ხარისხის უზრუნველოფის სამსახურში

10.05.15 –შეხვედრა პროფესიული პროგრამების ხელმძღვანელებთან

13.01.2015 –მობილობის წესის შემუშავება

15.06.15-16.06.2015 –საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

16.03.2015 –ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი მონაწილეობას იღებს სტამბულის სემინარში

16.06.2015 – Erasmus + ეროვნული ოფისის კოორდინატორის ვიზიტი აწსუ-ში

თებერვალი,2015 –ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის შეხვედრა პროგრამის ხელმძღვანელებთან

იანვარი,თებერვალი .2015 –ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის შეხვედრა ფაკულტტებსა და დეპარტამენტებთან

 
ჩვენს შესახებ
 
 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შექმნილია "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონისა და უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საკუთარი დებულების შესაბამისად ატარებს ღონისძიებებს უნივერსიტეტში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხარისხისა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. სამსახური ხელს უწყობს სწავლების და კვლევის ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით. ასევე ხელს უწყობს ბოლონიის პროცესის პრინციპების დანერგვას საერთაშორისო თანამშრომლობის და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის გზით. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ფუნქციაა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების ორგანიზება.ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა
 
ავტორიზაცია/აკრედიტაცია
 
 

ავტორიზაცია არის გარე შეფასების მექანიზმი, რომელიც ადგენს დაწესებულების თვითშეფასების შედეგების შესაბამისობას სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებთან. ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისათვის.

ავტორიზაციის სტანდარტები

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის მიზანია  აკრედიტაციის სტანდარტებთან საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის განსაზღვრის გზით, განათლების ხარისხის ასამაღლებლად საგანმანათლებლო დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა.

აკრედიტაციის სტანდარტები

მობილობა
 
 

მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. მობილობის პროცესს არეგულირებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი“. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. მობილობა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში.

კვლევები
 
 
კონფერენციები
 
 
 
 
 
საკონატაქტო ინფორმაცია
 
 
 
 • 1
 • ირმა გრძელიძე
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 •  
 •  
 • irma.grdzelidze@atsu.edu.ge ; igrdzelidze@yahoo.com
 • 2
 • ნატო ალავიძე
 • საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი
 •  
 •  
 • nato.alavidze@atsu.edu.ge: nato-alavidze@yandex.com
 • 3
 • თეიმურაზ სურგულაძე
 • დოქტორანტურის განყოფილების ხელმძღვანელი
 •  
 •  
 • temsurg@yahoo.com, Teimuraz.surguladze@atsu.edu.ge
 • 4
 • მათე ხვედელიძე
 • მობილობის განოფილების უფროსი
 •  
 •  
 • mate.khvedelidze@atsu.edu.ge
 • 5
 • თეა ვალიშვილი
 • ანალიტიკური განყოფილების უფროსი
 
 
 

 
ფურცლის თავში დაბრუნება