გვერდის დაბეჭდვა
დამატებით მაინორ პროგრამაზე რეგისტრაცია

(ვადა: 5.09.2016-21.09.2016).

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

I-კურსელთა საყურადღებოდ, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ სპეციალობებზე (ძირითად პროგრამაზე):

ცხრილი 1.

ფაკულტეტი

ძირითადი პროგრამის დასახელება (მოდული)

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ინგლისური ენა და ლიტერატურა
 3. გერმანული ენა და ლიტერატურა
 4. ფრანგული ენა და ლიტერატურა
 5. რუსული ენა და ლიტერატურა
 6. აღმოსავლური ფილოლოგია (არაბული, თურქული, სპარსული)
 7. არქეოლოგია
 8. ისტორია
 9. ფილოსოფია
ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
 1. ბიზნესის ადმინისტრირება
 2. ეკონომიკა
 3. ტურიზმი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
 1. მათემატიკა
 2. ბიოლოგია
 3. გეოგრაფია
 4. კომპიუტერული მეცნიერებები
 5. ფიზიკა
 6. ეკოლოგია
 7. ქიმია
 8. გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)
აგრარული
 1. აგრონომია
 2. აგროინჟინერია
 3. საბაღო საპარკო მეურნეობა
 4. აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
 

და
უნდა აირჩიონ ერთ-ერთი
დამატებითი (მაინორი) პროგრამა შემდეგი პროგრამებიდან (რომელზედაც ისწავლიან მეორე კურსიდან):

შენიშვნა. სტუდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მას არ შეუძლია აირჩიოს ის დამატებითი პროგრამა, რომლის დასახელებაც ემთხვევა ძირითადი პროგრამის ან მოდულის დასახელებას. ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ის შეზღუდვა, რომელიც მოცემულია ცხრ. 2-ის მესამე სვეტში.

ცხრილი 2.

ფაკულტეტი, რომელსაც ეკუთვნის დამატებითი პროგრამა დამატებითი პროგრამა (მოდული) გაითვალისწინეთ ადგილების რაოდენობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია (სპარსული)   10
გერმანული ენა და ლიტერატურა   17
ისტორია   28
კულტუროლოგია   16
კლასიკური ფილოლოგია   17
რუსული ენა და ლიტერატურა   12
ფილოსოფია   15
ფრანგული ენა და ლიტერატურა   24
ქართული ენა და ლიტერატურა   8
ხელოვნებათმცოდნეობა   7
ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება ვერ ირჩევს ძირითადი პროგრამის "ტურიზმი" სტუდენტები 70
ეკონომიკა   27
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოლოგია ვერ ირჩევს ძირითადი პროგრამების: "ეკოლოგია", "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)" სტუდენტები 7
გეოგრაფია   12
ეკოლოგია ვერ ირჩევს ძირითადი პროგრამების: "ბიოლოგია", "გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)" სტუდენტები 11
კომპიუტერული მეცნიერებები   9
ქიმია   14
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი მოდის დიზაინი   25
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კონსტრუირება და ტექნოლოგია   25
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი   25
აგრარული აგროეკოლოგია   5
აგროლოჯისტიკური სისტემები   20
აგროინჟინერია   7
აგროტექნოლოგია   5
საბაღო და საპარკო მეურნეობა   13
ტურიზმი   10
პედაგოგიური საგნის მასწავლებლის პროგრამა (ქართული ენა და ლიტერატურა) ირჩევს ძირითადი პროგრამის: "ქართული ენა და ლიტერატურა" სტუდენტები 12
საგნის მასწავლებლის პროგრამა (ფიზიკა) ირჩევს ძირითადი პროგრამის: "ფიზიკა" სტუდენტები 2
საგნის მასწავლებლის პროგრამა (რუსული) ირჩევს ძირითადი პროგრამის: "რუსული ენა და ლიტერატურა" სტუდენტები 2

რეგისტრაციის გავლის უფლება მიეცეს აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს, რომელიც დამატებით (minor) პროგრამასთან დაკავშირებულ არჩევას აკეთებს პირველად.

რეგისტრაციის დროს, სტუდენტის რამოდენიმეჯერ დარეგისტრირების შემთხვევაში, დარეგისტრირებულად ჩაითვალოს მის მიერ გაკეთებული ბოლო განაცხადი.

მაინორ პროგრამებზე უკვე ჩარიცხულ სტუდენტს პროგრამის შეცვლის უფლება განესაზღვრება რექტორის 2016 წლის 25 თებერვლის N 01-04/6 ბრძანებით გათვალისწინებული 3. დ) პუნქტით განსაზღვრულ პერიოდში. (ამ შემთხვევაში, საფაკულტეტო ადმინისტრაცია სტუდენტთა განაწილებას დამატებითი (minor) პროგრამებზე ახდენს შიდა მობილობის დროს, ძირითად პროგრამებზე სტუდენტთა განაწილებისათვის დადგენილი წესების მიხედვით.)

დამატებითი სპეციალობის არჩევისათვის უნდა  შეივსოს სარეგისტრაციო ფორმა. ფორმის ყველა ველი უნდა შეივსოს ქართულ ენაზე. სტუდენტს შეუძლია განაცხადი გააკეთოს 5 დამატებით (მაინორი) სპეციალობაზე, რომელთაგან 3 სავალდებულოა.
დამატებით სპეციალობაზე ჩარიცხვა მოხდება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად.
სარეგისტრაციო ფორმაზე არის აუცილებლად შესავსები ველები:  გვარი,  სახელი, პირადი ნომერი, კორპორაციული ელექტრონული ფოსტა (@atsu.edu.ge), ფაკულტეტი, რომელზედაც სწავლობს, ძირითადი პროგრამა, ჯგუფის ნომერი და 3 დამატებითი პროგრამის სია.

დამატებით პროგრამაზე რეგისტრაციისათვის მიჰყევით ბმულს!

ფურცლის თავში დაბრუნება