გვერდის დაბეჭდვა
დაცული დისერტაციები
 
გვარი, სახელი
სადისერტაციო ნაშრომი
 
 
ალავიძე მაია ინტერვიუს როგორც ტექსტის ქვეტექსტური განზომილება
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

აბდალაძე (ბარბარე) ლალი

სასულიერო განათლება და პედაგოგიკური აზროვნება XIX საუკუნის გურია–სამეგრელოს ეპარქიაში
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 

ახვლედიანი მაია

შალის ქსოვილების ბაზრის მარკეტინგული კვლევა საქართველოში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

აფრიდონიძე ანა

 

პორტრეტის პოეტიკა და მისი ენობრივი განზომილება თანამედროვე ფრანგულენოვან ნარატივში (ფრანსუაზ საგანის რომანის ,,სალამი, სევდავ!“ მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

აფრიდონიძე მეგი

 

წყლის გაწმენდის ელექტრომემბრანული პროცესების სრულყოფა
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -იჟინერიის დოქტორი
 
 
ბაბუხადია მარიამი მოდალობის გამოხატვის გრამატიკული საშუალებები ინგლისურსა და ქართულში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ბაკურაძე ბაკური

სიმრავლეთა და ალბათობის თეორიის ელემენტების სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
ბალანჩივაძე იაგორი სკოლისათვის მზაობაში შეფერხების ფორმები პირველკლასელებთან და მათი დაძლევის პედაგოგიურ - ფსიქოლოგიური თავისებურებანი.
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
ბანცური ლერი მრავალი ცვლადის ფუნქციების დიფერენციალური თვისებების შესახებ
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მათემატიკის დოქტორი
 
 
ბოლათაშვილი ნინო კურსების ტეშენიტის ქვის დამუშავების ძირითადი კანონზომიერებანი, ახალი შემადგენლობის ალმასური იარაღის ცვეთის თეორიული და ექსპერიმენტალური გამოკვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
ბარბაქაძე შორენა სინდისის ფენომენი ძველბერძნულ ლიტერატურაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი,
 
 
ბარდაველიძე მალხაზ კვანტური სისტემების სპექტრალური თვისებების შესწავლასუპერსიმეტრიული მეთოდებით
ფაკულტეტი - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფიზიკის დოქტორი
 
 
ბაზაძე სოფიო ელჯერნონ ჩარლზ სუინბერნი და ინგლისური პრერაფაელიტიზმი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ბახტაძე მარიამი ჩაის ფოთლის კატექინების კომპლექსის პრეპარატის ტექნოლოგიის შემუშავება და ფარმაკოლოგიური შეფასება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
ბუაძე ნინო ნატალი საროტის „ოქროს ნაყოფი“ – რომანი „ახალ რომანზე“
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ბრეგაძე გიორგი განტოლებების, უტოლებების, მათი სისტემების და ერთობლიობების ამოხსნის სპეციალური ხერხების სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
გაბადაძე მაია მხატვრული ტექსტის სათაური როგორც ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მისი ტიპოლოგიური დინამიკა ინგლისური პროზის კონტექსტში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

გეგუჩაძე არჩილი

2 კნ წევითი კლასის 4X4 ტიპის მცირეგაბარიტიანი ტრაქტორის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება თვლების ამძრავთა დრეკად-მადემფერებელი მახასიათებლების დიაგნოსტიკითა და რაციონალური შერჩევით
ფაკულტეტი - საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

გოგიაშვილი ოთარ

მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ეკონომიკის დოქტორი
 
 

გოგიტიძე გოჩა

ავტომობილის გამავლობის დიაგნოსტიკა გრუნტის დრეკად-მადემპფირებელი მახასიათებლების კონტროლის გზით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
გოშხეთელიანი დიმიტრი მათემატიკის სწავლების ეფექტურობის ამაღლება საშუალო სკოლის მესამე საფეხურზე
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
გველესიანი ელისო რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების ძირითადი მიმართულებები (საქართველოს მაგალითზე)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 
გუმბერიძე თამარი ეროვნული ცნობიერების მხატვრული ინტერპრეტაცია კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაში
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
გუმბერძე თენგიზი სიკო ფაშალიშვილის შემოქმედება XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
გობიანი გურანდა გერცელ ბააზოვის როლისა და ადგილისათვის XX საუკუნის 20-30-იანი წლების ქართული ლიტერატურის ისტორიაში
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
დვალიშვილი თეიმურაზი ავტომობილის  სამუხრუჭო  სისტემის  ეფექტიანობის  ექსპრეს-კონტროლის  მეთოდისა  და  სადიაგნოსტიკო მოწყობილობათა   დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
დევიძე ნინო სიზმრის ფენომენი ანტიკურ ლიტერატურაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
დოგრაშვილი თამრიკო რაჟდენ ჯაჯანაშვილის პედაგოგიური შეხედულებები
ფაკულტეტი - პედაგოგიური
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
დოღონაძე ქეთევან რეფერენცია როგორც ტექსტობრივი ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ეძგვერაძე ლალი მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი გერმანული ლირიკის სპეციფიკისათვის („ნატურ-მაგიური“ და „ჰერმეტული“ ლირიკა)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ვალიშვილი თეა

საქართველოს საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის მარკეტინგული კვლევის საკითხები
ფაკულტეტი -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი

 
 
ნინო თავიდაშვილი კვაზირეალიები როგორც უნივერსალური ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მათი ვერბალიზაცია სხვადასხვა სისტემის ენებში(ინგლისური და ქართული პროზის მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი,
 
 
თათვიძე მალვინა რკინის შემცველი ფიტოპრეპარატების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება და ფარმაკოლოგიური შეფასება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი
 
 
თევდორაძე სერგო მცენარეული კვების პროდუქტების ხარისხიანი შენახვის რეჟიმული პარამეტრების კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -ინჯინერიის დოქტორი დოქტორი
 
 
თევდორაძე ვახტანგი ჰიქმა (ბრძნული გამონათქვამები, აფორიზმები, ანდაზები) ისლამამდელ არაბულ პოეზიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი დოქტორი
 
 
თხელიძე ნანა მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის სამომხმარებლო თვისებების კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
იმედაძე სოფიო არაბული წარმოშობის ლექსიკა სულხან–საბა ორბელიანის „ლექსიკონ ქართულში“
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
კაპანაძე შორენა კეთილშობილი დაფნის - (Laurus nobilis L.) აგროტექნოლოგია და გენეტიკურად დეტერმინირებული ნიშან-თვისებების კორელაცია მის პროდუქტიულობასთან
ფაკულტეტი -აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
კამკამიძე ილია სატრანსპორტო საშუალებების ელექტრო მომარაგების სისტემის საექსპლოატაციო რეჟიმების ოპტიმიზაცია
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი -საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
კაჭკაჭიშვილი ნიკოლოზი   მანქანა-დანადგარების კორპუსების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის კვლევა და მათი მზიდუნარიანობის კონტროლი
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
კვირიკაძე ნინო დეტალი და ლაიტმოტივი თომას მანის " ბუდენბროკებში"
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
კუპრაშვილი თენგიზი ლუდის ბაზრის მარკეტინგული კვლევა და მისი  განვითარების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 
კვიტაშვილი გიორგი მეორე ფრონტის საკითხი ანტიჰიტლერული კოალიციის მეთაურთა მიმოწერებსა და შეხვედრებში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
 
 

ლელაძე თათია

ბრიტანული და ქართული თოქშოუ როგორც ჟურნალისტური ჟანრი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ლობჟანიძე ვალერია

პერსონალური დეიქსისი და მხატვრული ნარატივის კომუნიკაციურ-პრაგმატიკული სტრუქტურა
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ლომინაშვილი ფრუიძე მედეა

საქართველოს საფინანსო პოლიტიკა და რეგიონის სოციალურ_ეკონომიკური განვითარების პრობლემები იმერეთის მხარეში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ეკონომიკის დოქტორი
 
 
ლომთაძე მაკა მწკრივთა თეორიის ზოგიერთი ელემენტის სწავლება უნივერსიტეტის სპეციალურ და არასპეციალურ ფაკულტეტებზე
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -განათლების დოქტორი
 
 

მარდალეიშვილი თამარ

დრამატული ტექსტი როგორც თარგმნის ობიექტი და მთარგმნელობითი სტილის პრობლემა (შექსპირის „ჰამლეტის“ მაჩაბლისეული თარგმანის მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

მარჯანიშვილი მარიამ

ქართული ემიგრანტული მწერლობა სამხრეთ ამერიკაში XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის კონტექსტში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

მენაბდე მამუკა

ქართული სამეფო-სამთავროების შიდაპოლიტიკური ურთიერთობანი XV საუკუნის მეორე ნახევარსა და XVI საუკუნეში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
 
 
მიქაბაძე სოფიკო ადამიანური რესურსების მართვის თავისებურებები საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში
ფაკულტეტი -ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის
 
 
მოსეშვილი დიანა არაბული ენის ტრადიციები ჩრდილოეთ კავკასიაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
მურუსიძე მალხაზ რაჭის საეკლესიო_სამონასტრო ცხოვრება XI საუკუნიდან_XX საუკუნის მეორე მეოთხედამდე (ნიკორწმინდის საეპისკოპოსო, ჭელიშის მონასტერი).
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
 
 
მუშკუდიანი ზურაბი საბანკო სექტორის მდგრადობის როლი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში
ფაკულტეტი -ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის
 
 
ნემსაძე მარიამ შიშისა და წყენის ფაქტორი ანტიკურ დრამატურგიაში
ფაკულტეტიჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ნიკოლაძე მანანა შალვა დადიანის მხატრული პროზა
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ნიჟარაძე ნინო საკომუნიკაციო კომპეტენცია და სინტაქსური სინონიმია, როგორც ფსიქოლინგვისტური პრობლემა
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ნიჟარაძე მადონა რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა საქართველოს მიმართ XX საუკუნის პირველ ოცწლეულში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი
ფაკულტეტი -  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის  დოქტორი
 
 

ბოლაძე ლიდა

წინადადების სტრუქტურის კონსტრუქციული ანალიზი სამეტყველო-კომპოზიციურ ფორმათა თეორიასთან კავშირში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფოლოლოგიის დოქტორი

 
 
ოქროჭელიძე ნინო ატმოსფეროს ზოგიერთი ემისიის გენერაციის მექანიზმების შესწავლა არაორდინარულ პირობებში
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფიზიკის დოქტორი
 
 

ონიანი-საღინაძე ნანა

კომბინატორული და ალბათური შინაარსის ამოცანების ამოხსნის სწავლების მეთოდიკურითავისებურებანი დაწყებითი კლასების მათემატიკის კურსში
ფაკულტეტი - პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 

ოყრეშიძე ნინო

წარსული დროის კომპოზიციურ-სტილისტური ფუნქციები ინგლისურსა და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

პერტაია ნათია

კონფლიქტის სტრუქტურა და კომპოზიციური ორგანიზაციის პრინციპები ძველბერძნულ მხატვრულ პროზაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
რობაქიძე დარეჯანი ფეროსილიკომანგანუმის სუსპენზიური ჩამოსხმის პროცესის კონტროლისა და მართვის რაციონალური ტექნოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

რუსაძე ირმა

სომატური იდიომები ლინგვოკულტუროლოგიურ ასპექტში  (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

სამჭკუაშვილი ნინო

რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, მათი დაძლევის გზები და განვითარების პერსპექტივები (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ეკონომიკის აგრარული სექტორის მაგალითზე)
ფაკულტეტი -სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 

საღინაძე ნინო

ოქსიდაციური სტრესის გავლენა ცხოველთა ქცევაზე
ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ბიოლოგიის დოქტორი
 
 
სვანაძე სერგო “არაპირდაპირი გადასახადები. მისი სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები”
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 
სვანიძე რამაზი ტოქშოუს ტექსტის სტილის თავისებურებანი გერმანულ და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

სირბილაძე ბესიკი

 

ქ. ქუთაისის საქალაქო სატრანსპორტო ქსელის მართვის ოპტიმიზაცია მგზავრთა მომსახურების ხარისხის, მოძრაობის და ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესების თვალსაზრისით
ფაკულტეტი - საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - ტრანსპორტის დარგში იჟინერიის დოქტორი
 
 
სიჭინავა ლალი მრავალკომპონენტიანი ნარევების რექტიფიკაცია სპირტის წარმოებაში
ფაკულტეტი -საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
სუპატაშვილი მარია თარგმანი როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ლირიკული ტექსტი როგორც თარგმნის ობიექტი (ედგარ ალან პოს „ყორანის“ ქართულ თარგმანთა კვლევის საფუძველზე).
ფაკულტეტიჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ტყეშელაშვილი ლევან

საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიის ძირითადი საკითხები
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

უდესიანი თეა

ეფექტიანობის აუდიტი და მისი სრულყოფის გზები საქართველოში
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - იეკონომიკის დოქტორის
 
 

უგრეხელიძე ირინა

ქართველი ქალების ფიგურათა თავისებურებების კვლევა და ტანსაცმლის რაციონალური პარამეტრების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი - მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიისა და მასალათმცოდნეობის ინჟინერიის დოქტორი
 
 

ფარჯანაძე ნიკოლოზ

პრაგმატიკული მნიშვნელობის წარმოშობის სპეციფიკა (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის  დოქტორი
 
 
ფანჩულიძე მედეა რუდოლფ ჰესის ინგლისში გაფრენის შემეცნებითი გააზრებისათვის
ფაკულტეტი -  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის  დოქტორი
 
 

ფანჩულიძე სოფიო

დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიკური შეხედულებები
ფაკულტეტი - პედაგოგიკის  
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
ფხაკაძე თედო გაბარიტული ლითონკონსტრუქციების ორმხრივი  მრავალწერტილოვანი კონტაქტური შედუღების ხარისხის კონტროლის მეთოდის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
ქარციძე ნონა შუა საუკუნეების მოჭიქული კერამიკა ქუთაისიდან
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
 
 
ქარქაშაძე ნარგიზა ავეჯის ბაზრის განვითარების ტენდენციები იმერეთის რეგიონში
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 
ქათამაძე გიორგი სამხედრო სპეცფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების რაციონალური პარამეტრების შემუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

ქაშიბაძე ჯამბულ

სვანეთის  სამთავროს წარმოშობა და სვანეთის ისტორიის
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
 
 

ქანთარია ბესიკი

სატრანსპორტო საშუალების სალონის გათბობა-კონდიცირება შიგაწვის ძრავიდან გამონაბოლქვი აირების თბური ენერგიის გამოყენებით
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

ქირი მუზაფერი

ნოდარ დუმბაძის რომანი “მე ვხედავ მზეს” თურქულად
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
ქობულაძე მაია არჩილ სულაკაურის მხატვრული პროზა (ლიტერატურული ოსტატობის საკითხები)
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ქობულაძე ნატო მათემატიკური უნარ-ჩვევების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  მოსწავლეებთან I კლასშ
ფაკულტეტი -  პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
ქურდაძე ეკატერინე არავერბალური კომუნიკაცია როგორც ნარატიული ფენომენი და როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა
ფაკულტეტიჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
შალიკიანი-სხირელი მეგი დრამის პოეტიკა და დრამატული დიალოგის ენობრივი განზომილება(ოსკარ უაილდის დრამაზე „ქალბატონ უინდერმიერის მარაო“ დაყრდნობით)
ფაკულტეტი -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ცეცხლაძე ალექსანრე

ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მილსადენური ტრანსპორტის გამტარუნარიანობის გაზრდა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

ცეცხლაძე რომანი

საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ჩაღვრის სალიკვიდაციო მეთოდოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 
ციბაძე ამარა
 
მათემატიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხის სწავლების შესახებ
ფაკულტეტი -  პედაგოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - განათლების დოქტორი
 
 
ძაგნიძე ქრისტინე
 
თანამედროვე ინგლისური ენის საქმიანი მოლაპარაკების ფრაზეოლოგიური ფონდის თემატური სეგმენტაცია
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი -ფილოლოგიის დოქტორი
 
 
ძოწენიძე ციცინო
 
საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის ეკონომიკური პრობლემები და პერსპექტივები
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 
წერეთელი ვერა ,,განათლება ანტიკურ საბერძნეთსა და რომში’’ (ანტიკური ლიტერატურული წყაროების მიხედვით)
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის  დოქტორი
 
 
წულეისკირი დავითი პოლიტიკური კრიზისი გერმანიაში და ვაიმარის რესპუბლიკის კრახი (1930-1933 წწ)
ფაკულტეტი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის  დოქტორი
 
 

ჭანტურია კარლო  

სრულამძრავიანი სატვირთო ავტომობილის საწვავ-სიჩქარული პარამეტრების დიაგნოსტიკა და კონტროლი
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი
 
 

ჭანკვეტაძე ანა

კონცეპტი ,,დრო“ ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიაში ქართულთან შეპირისპირებით
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
 
 
ჭეიშვილი თამარი ედგარ ალან პო და ,,გოთური” ელემენტები XX საუკუნის ამერიკულ პროზაში 
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის  დოქტორი
 
 
ჭუმბურიძე მერაბი ეგრისის სამეფოს თავდაცვის სისტემა (ახ. წ. I-VIII სს.)
ფაკულტეტი -  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის  დოქტორი
 
 
ჭიღვარია გიორგი თურქეთის გეოპოლიტიკა XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან
ფაკულტეტი -  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ისტორიის  დოქტორი
 
 
ჭიღვარია ნათია ნათანიელ ჰოთორნის რომანტიკული რომანის თავისებურება
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის  დოქტორი
 
 
ჭიჭინაძე ბორისი საქართველოს მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების პირობები და პერსპექტივები (ზესტაფონის მაგალითზე)
ფაკულტეტი - ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 

ჭიჭინაძე მანანა

საბჭოთა სინამდვილის კრიტიკულ-ოპოზიციური ასახვა მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის  დოქტორი
 
 
ჭოხონელიძე ქრისტინე პრაგმატიკული მარკერების ფუნქციობის ლინგვოპრაგმატიკული ანალიზი
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის  დოქტორი
 
 

ხაჩიძე თამარი

ფარული დინამიკური სიმეტრიების ზოგიერთი საკითხი რელატივისტურ კვანტურ მექანიკაში
ფაკულტეტი -  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-ფიზიკის დოქტორი
 
 

ხვედელიძე ლეონარდო

გეომაგნიტური ველის ვარიაციების ზოგიერთი მექანიზმის გამოკვლევა
ფაკულტეტი -  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი-საინჟინრო მეცნიერბათა დოქტორი
 
 

ხეცურიანი მაკა

ქალაქ ქუთაისისა და მისი მიმდებარე ლანდშაფტების რადიოეკოლოგიური კვლევა
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
აკადემიური ხარისხი-გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების
 
 

ხიმშიაშვილი ნესტანი

,,ადრიან ლევერკიუნი - XX  საუკუნის ანტიფაუსტი“  (თომას მანის ,,დოქტორი ფაუსტუსის“ მიხედვით)
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის დოქტორი
 
 

ხუსკივაძე მადონა

მცირე ბიზნესის განვითარება დასავლეთ საქართველოს
ხისდამმუშავებელ მრეწველობაში
ფაკულტეტი -  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ეკონომიკის დოქტორი
 
 
ჯულაყიძე ეკატერინე ინტერტექსტუალურობის თეორია და ჟურნალისტურ ჟანრთა ენობრივი ასპექტი ინტერვიუს ტექსტობრივი კვლევის საფუძველზე
ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული
აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი
 
 

ჩარკვიანი ირინე

ქართული ეროვნული ტანსაცმლის ერგონომიკული მაჩვენებლების კვლევა და ტექნოლოგიის დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი

 
 

ჩაფიძე კალისტრატე

ანალოგური საზომი ხელსაწყოების ავტომატური დამოწმების მეთოდების და საშუალებების დამუშავება
ფაკულტეტი - საინჟინრო-ტექნიკური
აკადემიური ხარისხი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი

 
 

ჩიმქე ჰარუნ

ზმნისწინთა სემანტიკური ნიუანსები ახალ სალიტერატურო ქართულში
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის  დოქტორი
 
 

ჩხაიძე თამარ

მეტყველების ფრეიმი თანამედროვე ინგლისურ და ქართულ ენებში
ფაკულტეტი -  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - ფილილოგიის  დოქტორი
 
 

ჩუბინიძე კახა

საკოორდინატო ღერძების მობრუნება და ინტეგრალთა დიფერენცირება ძვრის მიმართ ინვარიანტული ბაზისების მიხედვით
ფაკულტეტი -  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემიური ხარისხი - მათემატიკის  დოქტორი
 
ფურცლის თავში დაბრუნება