გვერდის დაბეჭდვა
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
 
 
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი ჩამოყალიბდა 2006 წელს. ფაკულტეტი ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელოვანი ტრადიციების გამგრძელებელია უმაღლესი საინჟინრო განათლების დარგში. დღეისათვის ფაკულტეტი სამეცნიერო-პედაგოგიური, საინჟინრო, მმართველობითი და ბიზნეს საქმიანობისათვის ამზადებს სპეციალისტებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შესაბამისად. ის საინჟინრო-ტექნიკური სპეციალობების მრავალფეროვან სპექტრს აერთიანებს. სასწავლო პროცესს ემსახურება 11 პროფესორი, 51 ასოცირებული პროფესორი და 9 ასისტენტ-პროფესორი.  
ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 • Subfield
 • აკადემიური 
 • Download
 • თეიმურაზ
 • კოჩაძე
 •  
 •  
 • პრფესორი
   
 •  
 • გოჩა
 • ლეკვეიშვილი

 •  
 •  
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  
 • გიორგი
 • ფურცხვანიძე

 •  
 •  
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  
 • შოთა
 • რუხაძე

 •  
 •  
 • პროფესორი
   
 •  
 • ნუგზარი
 • სახანბერიძე

 •  
 •  
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  
 • ქეთევან
 • ცხაკაია
 •  
 •  
 • ასოცირებული პრფესორი
   
 •  
 • ნოდარი
 • მარდალეიშვილი
 •  
 •  
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  
 • ამირან
 • გრძელიშვილი
 •  
 •  
 • ასოცირებული პრფესორი
   
 •  
 • იზოლდა
 • კვერნაძე
 •  
 •  
 • ასოცირებული პრფესორი
   
 •  
 • პარმან
 • ყიფიანი
 •  
 •  
 • სრული პრფესორი
   
 •  
 • გრიგოლი
 • აბესაძე
 •  
 •  
 • სტუდენტი
   
 •  
 • ილია
 • პატარიძე
 •  
 •  
 • სტუდენტი
   
 •  
 • გაგა
 • დევიძე
 •  
 •  
 • სტუდენტი
   
 •  
 • დარინე
 • შერგელაშვილი
 •  
 •  
 • სტუდენტი
   
 •  
 • მარიკა
 • ანთია
 •  
 •  
 • სტუდენტი
   
 •  
 
ფაკულტეტის დებულება
 
 
 • ფაკულტეტის
 • დებულება
 •  
 •  
 •  
 • Download
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • გოგიაშვილი
 • ფრიდონ
 • დეკანი
 • პროფესორი
 •  
 •  
 • ლეკვეიშვილი
 • გოჩა
 • მოადგილე
 • ასისტენტ-პროფესორი
 •  
 •  
 •  
 • გერაძე
 • პაატა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
სატრანსპორტო ინჟინერია
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 5
 • სიმონიძე ვასილი
 • ასისტენტ- პროფესორი
 • 6
 • ცაგარეიშვილი კონსტანტინე
 • ასისტენტ- პროფესორი
 • 9
 • ერემეიშვილი მერაბი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • ფერცულიანი ბონდო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ჩხობაძე გუგული
 • სრული პროფესორი
 • 14
 • ტონია მერაბი
 • სრული პროფესორი
 • 15
 • ნადირაძე თემური
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 16
 • ქილიფთარი ქეთევანი
 • ასისტენტ- პროფესორი
 • 17
 • შელია გურნარა
 • სრული პროფესორი
 • 18
 • ბეშკინაძე-ჩაკვეტაძე მაია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 19
 • გაბუნია გიორგი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 20
 • ჯაფარიძე ნინო
 • ასისტენტ- პროფესორი
 • 21
 • ჩაკვეტაძე ლევანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 22
 • ირინე ფხაკაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 23
 • თამარ ვალიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 24
 • ნურალიძე კახა
 • სრული პროფესორი
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების მიმართულება
 
 
 
მშენებლობის და ტრანსპორტის დეპარტამენტი
 
 
 
მექანიკა-მანქანათმშენებლობის, დეპარტამენტი
 
 
 
საბაკალავრო პროგრამა
 
 
 • ავტომობილები და საავტომობილო
 • მეურნეობა
 • ელექტრული ინჟინერია
 •  
 • მანქანათმშენებლობა
 •  
 • მეტალურგია
 •  
 • მშენებლობა
 •  
 • ხარისხის მართვა და ტექნიკურ
 • ეკონომიკური ექსპერტიზა
 • სატრანსპორტო ლოჯისტიკური
 • სისტემების
 • ორგანიზაცია და მართვა
 •  
 
 
 
სამაგისტრო პროგრამა
 
 
 • ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
 •  
 • კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნიკური ექსპერტიზა
 •  
 • ელექტროენერგეტიკა
 •  
 • საავტომობილო ტრანსპორტი
 •  
 • მშენებლობა
 •  
 • სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
 •  
 • ტელეკომუნიკაცია
 •  
 • ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა
 •  
 
 
 
 
სადოქტორო პროგრამა
 
 
 • მასალები,ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები,სამშენებლო ნაგებობები
 •  
 • მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
 •  
 • სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
 •  
 • Материалы, технологические процессы и машины,строительные сооружения
 •  
 • ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
 •  
 
 
 
ფურცლის თავში დაბრუნება