გვერდის დაბეჭდვა
მედიცინის ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
 
 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი შეიქმნა 1995წელს. დიპლომირებული მედიკოსების,დიპლომირებული სტომატოლოგების, ფარმაციის ბაკალავრებისა და  ფარმაციის მაგისტრების და  ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მაგისტრების მომზადება ფაკულტეტზე ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით. 2014 წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი გახდა AMEE-ს (ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაციის www.amee.org) წევრი, ხოლო 2015 წელს მოხდა მისი განთავსება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის - WHO, მსოფლიო სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ფედერაციის - WFME და საერთაშორისო სამედიცინო განათლების კატალოგის-IMED, უმაღლესი სამედიცინო სკოლების ვებ-რესურსებზე. სასწავლო პროცესში ჩართული არიან კვალიფიციური პედაგოგიური კადრები:8სრული პროფესორი16,ასოცირებული პროფესორი და 9 ასისტენტ-პროფესორი. სასწავლო პროგრამებით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების კურსის (პრეკლინიკური ციკლი) პარალელურად, რომელიც უნივერსიტეტში ტარდება, მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტები კლინიკური კურსების  კომპონენტს გადიან თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ, მრავალპროფილიან საბაზო კლინიკებში.
 

 2012 წლიდან მედიცინის ფაკულტეტზე ხორციელდება

სამკურნალო საქმის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა "MEDICINE"

2015-2016 სასწავლო წლიდან ხორციელდება:

სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა მედიცინა + PBL

ერთობლივი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (აწსუ–თსსუ–სტუ)

მედიცინა+PBL -საინფორმაციო ჟურნალი

„მედიცინა  + PBL“ შემუშავებულია TEMPUS  პროექტის „Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centres in Medical Education, focused on PBL and Virtual Patients“ ფარგლებში.  გაზიარებული იქნა  St George’s University London–ის ინოვაციურ კურიკულუმზე დაფუძნებული სწავლების გამოცდილება, სწავლების ერთ–ერთ ძირითად  მეთოდად აქტიურად იქნა დანერგილი  პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), სტუდენტები სწავლობენ სცენარების ე.წ „ქეისების/Cases“ მიხედვით. PBL  სწავლების მეთოდი და ფორმატი აძლიერებს პროგრამის ინტეგრირების ხარისხს და უზრუნველყოფს დიპლომირებული მედიკოსის სწავლის შედეგების ეფექტურად მიღწევის შესაძლებლობას, მათ შორის პროგრამის შინაარსის სპირალური ორგანიზების მეშვეობით.

ერთობლივი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოსამედიცინო ინჟინერია“,   შემუშავებულია TEMPUS  IV პროექტის - BME-ENA Biomedical Engineering  Education Tempus Initiative in Easten Neighboring Area ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს საქართველოს სამი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

 


 
ფაკულტეტის დებულება
 
 
 •  
 •  
 • დებულება და სტუქტურა
 •  
 •  
 • Download
ფაკულტეტის საბჭო
 
 
 • სახელი
 • გვარი
 •  
 • Subfield
 • აკადემიური 
 • Download
 • ირინე
 • ფხაკაძე
 •  
 •  
 • ასოცირებული პრფესორი
   
 •  
 • გულნარა
 • შელია

 •  
 •  
 •  პროფესორი
   
 •  
 • თენგიზ
 • ლობჟანიძე

 •  
 •  
 •  პროფესორი
   
 •  
 • თამარ
 • ვალიშვილი

 •  
 •  
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  
 • კონსტანტინე
 • ცაგარეიშვილი

 •  
 •  
 • ასოცირებული პროფესორი
   
 •  
 • ნინო
 • აბულაძე
 •  
 •  
 • ასოცირებული პრფესორი
   
 •  
 • თინათინ
 • ტყეშელაშვილი
 •  
 •  
 • ასისტენტ პრფესორი
   
 •  
 • ნიკოლოზ
 • ნიკოლაევი
 •  
 •  
 • სტუდენტი
   
 •  
 
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია
 
 
 • გვარი
 • სახელი
 •  
 •  
 •  
 • Download
 • ფხაკაძე
 • ირინე
 • დეკანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • ჯავახია
 • მაკა
 • მოადგილე
 • ასოცირებული პროფესორი
 •  
 •  
 • შელია
 • გულნარა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • სრული პროფესორი
 •  
 •  
 
სამკურნალო მედიცინის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • გრძელიძე თაისა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 2
 • ხაჭაპურიძე დარეჯანი
 • პროფესორი
 • 3
 • შავლაყაძე ნანა
 • პროფესორი
 • 4
 • კოსტავა მაია
 • ასისტენტ - პროფესორი
 • 5
 • სიმონიძე ვასილი
 • ასისტენტ- პროფესორი
 • 6
 • ცაგარეიშვილი კონსტანტინე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ჩაკვეტაძე ბორისი
 • პროფესორი
 • 8
 • ჩაკვეტაძე მაია
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • ერემეიშვილი მერაბი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 10
 • მენაბდე დავითი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 11
 • უკლება ქეთევანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 12
 • ჩხობაძე გუგული
 • პროფესორი
 • 13
 • შელია გულნარა
 • პროფესორი
 • 14
 • ნადირაძე თემური
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 15
 • პატარიძე ნანა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 16
 • გაბუნია გიორგი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 17
 • ჯაფარიძე ნინო
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 18
 • ირინე ფხაკაძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 19
 • თამარ ვალიშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 20
 • ნურალიძე კახა
 • პროფესორი
 • 21
 • ტყეშელაშვილი თინათინი
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 22
 • ჩიხლაძე მანანა
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 23
 • მიქაძე მამუკა
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 24
 • ფერცულიანი ბონდო
 • ასისტენტ-პროფესორი
სტომატოლოგიის და ფარმაციის დეპარტამენტი
 
 
 • Sl. No
 • სახელი და გვარი
 • აკადემიური თანამდებობა
 • 1
 • ლობჟანიძე თენგიზი
 • პროფესორი
 • 2
 • ჟვიტიაშვილი თენგიზი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 3
 • ხუჯაძე ირმა
 • ასისტენტ-პროფესორი
 • 4
 • სამსონია მიხეილი
 • პროფესორი
 • 5
 • აბულაძე ნინო
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 6
 • გაბუნია ქეთევანი
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 7
 • ჯავახია მაკა
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 8
 • ნატო ალავიძე
 • ასოცირებული პროფესორი
 • 9
 • მარგალიტა კანდელაკი
 • ასისტენტ-პროფესორი
საბაკალავრო პროგრამები
 
 
სამაგისტრო პროგრამები
 
 
One-step High Medical Education Program
 
 
სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები
 
 
 
 
 
 
ფურცლის თავში დაბრუნება